Obsah

Řád ŠK a ŠD


Vnitřní řád školní družiny a klubu

1. Provozní doba školní družiny denně v pondělí až pátek:
 • Ranní provoz družiny 6:30 - 7:45 hod. Před 6:30 hod. nemají děti dovolen vstup do základní školy.
 • Odpolední provoz školní družiny:  11:45 - 15:30 hod. V 15 hodin jsou děti sloučeny do jednoho oddělení školní družiny.

 

 

ŠKOLNÍ KLUB vedoucí vychovatelka Petra Sudická:

 • Odpolední provoz školního klubu:  12. 40 – 16.00 hod.
 • Od 14.30 hodin jsou různé zájmové činnosti.
2. Užívané místnosti školní družiny a školního klubu:
 • C 108 (oddělení Mgr Kateřiny Dorňákové.) - max. počet žáků v aktuálním čase je 30 žáků.
 • C 109 (oddělení Lucie Patierčinové) -  max. počet žáků v aktuálním čase je 22 žáků.
 • C 104 (oddělení Andrey Černíčkové) - max. počet žáků v aktuálním čase je 30 žáků.
 • C 105 (oddělení Hany Bačové) - max. počet žáků v aktuálním čase je 30 žáků.
 • C 106 (oddělení Bc. Jany Lysákové) - max. počet žáků v aktuálním čase je 22 žáků.
 • Školní klub (oddělení Petry Sudické) užívá 2 učebny u školní jídelny.
 • Počet žáků v jednotlivých odděleních ŠD a ŠK vychází z platné legislativy, kde je stanoveno, že nejmenší plocha prostoru místnosti ŠD je nejméně 2m2 na 1 žáka. Aby bylo toto ustanovení vždy dodrženo, jsou k dispozici pro činnost ŠD také tyto učebny: C 102, C 103, C 122; pro činnost ŠK učebna B 109.

Další prostory podle činností:

 • tělocvična, plavecký bazén, počítačová učebna, relaxační místnost, cvičný byt, školní dvory.
3. Podmínky pro užívání oddělení školní družiny, školního klubu a dalších prostor podle činností:
 • Žák dodržuje Školní řád a Provozní řád ZŠ Brumov-Bylnice.
 • Do dalších prostor ZŠ podle aktuálních činností vstupuje žák pouze za přítomnosti vychovatelky ŠD.
 • Se zařízením a hračkami zachází žák tak, aby se neponičily. Každé úmyslné poškození nahradí rodiče žáka.
 • Úklid hraček a zařízení provede žák, který je používal jako poslední.
 • Do ŠD žák nenosí cenné předměty a věci, které nesouvisí s výukou - škola za jejich ztrátu neručí.
4. Přihlašování žáků do školní družiny, podmínky docházky do ŠD
 • Do školní družiny přihlásí rodiče žáka písemnou přihláškou na celý školní rok. Docházka pro přihlášeného žáka je povinná. Žák odchází do svého oddělení ŠD ihned po skončení poslední vyučovací hodiny, dozor nad žáky je zajištěn rozvrhem dozorů.
 • Před prázdninami (hlavními i vedlejšími) přinese žák včas přihlášku k docházce v době prázdnin podepsanou rodiči. Počet žáků závazný pro provoz ŠD během prázdnin stanovil zřizovatel (15 žáků).
 • Ze školní družiny je žák uvolněn pouze po předložení písemné omluvenky od rodičů (zákonných zástupců) s uvedením data a hodiny, kdy má být žák uvolněn. Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD propustit. Dítě, které odchází v doprovodu rodičů, vyzvedne rodič u vchodu do ZŠ po domluvě s paní vychovatelkou které odchází v doprovodu rodičů, vyzvedne rodič u vchodu do ZŠ po domluvě s paní vychovatelkou („videotelefon“).
 • Dojíždějící žáci odcházejí samostatně na autobus dle aktuálního jízdního řádu  a dbají o svou bezpečnost.

  Další společné odchody ze ŠD jsou ve 14. 30 h, v 15.00 h a v 15. 30 hodin.
5. Vyloučení žáka ze školní družiny:
 • Žáka je možné ze školní družiny vyloučit, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svou nebo ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině:
 • Žáci jsou opakovaně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole, školní družině i mimo školu. Žáci dodržují Školní řád ZŠ Brumov-Bylnice zejména s ohledem na bezpečnost svou i ostatních žáků.
 • Rodiče informují vychovatelku ŠD o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu dítěte, pokud může mít vliv na účast dítěte na výchovných a vzdělávacích činnostech školy (školní družiny).
 • Oddělení školní družiny nesmí žák opustit bez svolení paní vychovatelky. Také odchod na WC ohlásí žák paní vychovatelce (a použije nejbližší WC).
 • Žáci nebudou z bezpečnostních důvodů uvolňováni ze ŠD do školního bufetu.
 • Na oběd do školní jídelny chodí žáci společně s paní vychovatelkou, pouze výjimečně (příchod z cizího jazyka, náboženství) chodí sami a dbají o svou bezpečnost.
 • Žáci nemanipulují s elektrickými přístroji (např. audio a videotechnika, počítače) a el. zásuvkami. Případnou závadu ihned ohlásí vychovatelce ŠD.
 • Žáci jsou povinni ihned hlásit školní úraz nebo ztrátu věci.
7. Pitný režim:
 • Součástí školních obědů jsou nápoje v dostatečném množství pro každého žáka.
 • Na chodbách školy ve všech podlažích jsou umístěna pítka.
 • Žáci si mohou přinést nápoje z domova v plastových lahvích. Doporučujeme slazený čaj.
 • Během přestávek v průběhu dopoledního vyučování mohou žáci zakoupit nápoje ve školním bufetu.
8. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby:
 • Na začátku školního roku  předají  rodiče vychovatelce ŠD telefonický kontakt na další osobu, která bude v mimořádném případě při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelkou ŠD vyrozuměna a žáka osobně převezme, v případě nemožnosti předat dítě zákonnému zástupci nebo pověřené osobě se postupuje dle metodické příručky MŠMT ČR.
9. Dočasné umísťování žáků do ŠD při dělených hodinách:
 • Umísťování žáků do ŠD při dělených hodinách je stanoveno rozvrhem vyučovacích hodin jednotlivých tříd a ročníků.
 • V době, kdy je neplánovaně přerušena výuka, jsou žáci dočasně umístěni do ŠD, ŠK podle pokynu vedoucí vychovatelky ŠD, ŠK.
10. Pravidla kontaktu s rodiči (zákonnými zástupci):
 • Rodiče využívají ke kontaktu s vychovatelkami ŠD dobu mimo provoz ŠD (nejlépe po telefonické dohodě), aby vychovatelky ŠD mohly vykonávat přímou výchovnou činnost s dětmi nerušeně.
 • Pokud dojde u rodičů k úpravě práv a povinností k dítěti, sdělí tuto skutečnost rodič (zákonný zástupce), do jehož péče bylo dítě svěřeno, vychovatelce ŠD.
11. Podmínky spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD:
 • Spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD je v kompetenci vedoucí vychovatelky ŠD, pokud klesne počet žáků v jednotlivých odděleních.
12. Ustanovení o platbách za pobyt žáka v ŠD a ŠK:
 • Za pobyt žáka ve školní družině nevybírá ZŠ Brumov-Bylnice žádný poplatek.
 • Příspěvek na nákup školních potřeb pro žáky při činnostech ve ŠD a ŠK (výkresy, barevné papíry, lepidla, papíry ke kopírování na omalovánky apod.) je stanoven podle aktuálních cen a rodiče jej uhradí v měsíci říjnu.
13. Žák nenosí do školní družiny předměty:
 • Které by  mohly  ohrozit zdraví, bezpečnost nebo mravní  výchovu  jeho nebo jiných osob. Nesmí nosit také cenné předměty, které nepotřebuje k výuce  a větší obnosy peněz.
 • Mobilní telefon může mít žák ve škole jen se souhlasem rodiče. V době vyučování a při pobytu v ŠD je žák povinen mobil uložit jej  do aktovky. Ve všech prostorách školy (ve vyučování i mimo výuku) žák nesmí fotografovat žádné osoby nebo pořizovat jejich videozáznam.  Ustanovení týkající se mobilních telefonů  platí i po dobu školních akcí organizovaných v době vyučování.

14.  Žák je povinen dodržovat aktuálně platná hygienická a epidemiologická     nařízení.

 

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2020.

Petra Sudická, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK

Mgr. Roman Rydval, ředitel školy