Obsah

Informace k přípravné třídě pro školní rok 2023/2024

Typ: informace | ostatní
Pro příští školní rok 2023/2024 naše škola připravuje otevření přípravné třídy.

 

Přípravná třída je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky. V přípravných třídách základních škol mohou být i děti, které dosáhnou šesti let v období od září do srpna příslušného školního roku. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů.

Hlavní předností přípravné třídy je malý počet dětí (10-15),  který umožňuje individuální přístup pedagoga. Umístění v budově základní školy umožňuje užší kontakt se základní školou, děti si na prostředí školy zvykají postupně a je tedy větší pravděpodobnost, že odklad zahájení školní docházky splní svůj účel. Děti se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů a dalších aktivit pořádaných školou

Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny jsou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad umožní snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. 

Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo. Děti mají školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Děti se neučí učivo 1. třídy základní školy.

Docházka do přípravné třídy se do povinné školní docházky nezapočítává.

Dítě může následně plnit povinnou školní docházku na škole, kde dostalo rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. K zápisu do první třídy si můžete také vybrat jinou školu podle své volby.

Samotná "výuka" začíná v 8.00 hodin a končí zpravidla v 11.45 hodin.

V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 15.30 hodin. Ranní družina je dětem k dispozici od 6.30 hodin.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že si podáte žádost o přijetí, zajistíte si doporučení školského poradenského zařízení a v případě odkladu kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Ve zprávě poradenského zařízení musí být uvedeno doporučení o zařazení dítěte do přípravné třídy.

Jestliže ještě nemáte k dispozici doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, podejte žádost bez těchto dokumentů a dodejte je ihned, jakmile je obdržíte.

O zařazení do přípravné třídy lze žádat v období od 1. do 26. dubna 2023. 

Dokumenty k přípravné třídě

Přihláška do přípravné třídy (427.95 kB)      Kritéria přijetí do PT (517.45 kB)     Seznam školských poradenských zařízení (116.24 kB)

 

Žádost se všemi náležitostmi je třeba doručit škole do 26. 4. 2023 jedním z uvedených způsobů:
- datovou schránkou zákonného zástupce (fyzické osoby) - IDDS: q4qmj45,
- poštou - adresa: ZŠ Brumov-Bylnice, okres Zlín, Družba 1178, Brumov-Bylnice, 763 31,
- e-mailem s ELEKTRONICkÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: info@zsbb.cz,
- osobně - po předchozí domluvě.

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy


Přílohy

Vytvořeno: 19. 2. 2023
Poslední aktualizace: 10. 3. 2023 8:55
Autor: Roman Rydval