Obsah

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRUMOV-BYLNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Typ: ostatní | informace
.

Vážení rodiče,

k zápisu dětí do 1. třídy základní školy zvu všechny rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 (k 1. 9. 2019 tedy dovrší 6 let věku) a rodiče s dětmi, které mají odklad školní docházky.

Podle novely školského zákona mohou přijít k zápisu i rodiče s dítětem, které dosáhne šesti let v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020, podmínkou jeho přijetí jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  doloží zákonný zástupce dítěte. 

Dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2019-zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020-zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

 

Zápis se uskuteční ve středu 3. dubna 2019 v době od 13 do 17 hodin ve žlutém podlaží (přízemí) I. stupně ZŠ.

Přineste s sebou prosím rodný list dítěte.

Náhradní termín je 10. dubna 2019 od 13.00 hodin po telefonické domluvě s Mgr. Ivou Pinďákovou.

 

Organizace zápisu:

- k zápisu přicházejí zákonní zástupci v určeném  dni v době od 13:00 do 17:00 hodin

- zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP

- dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně

- zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut)

- při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy

- zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

 

Kritéria přijetí:

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel Základní školy Brumov-Bylnice kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

K povinné školní docházce jsou přijímány děti dle následujících kritérií:

 1. V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřesáhne povolenou kapacitu školy zapsanou ve školském rejstříku, budou přijati všichni zájemci na základě podaných žádostí o přijetí.
 1. V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přesáhne povolenou kapacitu školy zapsanou ve školském rejstříku, budou přednostně přijati všichni zájemci, kteří mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy. 
 1. V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přesáhne povolenou kapacitu školy zapsanou ve školském rejstříku, budou přijati všichni zájemci, kteří nemají trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy s přihlédnutím k sociální potřebnosti.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí - zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

Pro školní rok 2019/2020 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí. Možný počet přijatých dětí je 75 a počet otevřených 1. tříd je 3.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

- Na webových stránkách školy a na vstupní dveře školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

- Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

- Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

- Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

- Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů,     která běží od následujícího dne po doručení.

- Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte

- Vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

- Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

- Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

- Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, Družba 1178, Brumov-Bylnice a rozhoduje o něm KÚ Zlín.

- Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Odklad povinné školní docházky

- Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:

pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,

nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

- Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:

pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,

nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

-  Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

- Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:

školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

odborného lékaře nebo klinického psychologa.

-  Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

-  Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2019 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

- Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

- Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

- Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

- Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Přemýšlíte, zda je vaše dítě zralé k zahájení školní docházky? Věnujte prosím pozornost tomu, co by mělo znát a umět  šestileté dítě:

 • zvládnout sebeobsluhu (oblékání, zapínání, zavazování tkaniček, používání příboru),
 • znát zásady osobní hygieny (smrkání do kapesníku, mytí rukou, sebeobsluha na WC),
 • znát zásady slušného chování (pozdrav, prosba, poděkování),
 • umět se 10  minut soustředit na zadanou práci  nebo činnost,
 • zvládat jednoduché domácí práce, které mu rodiče svěří,
 • umět spolupracovat s ostatními žáky,
 • umět správně vyslovovat všechny hlásky, umět formulovat své požadavky, mít dostatečnou slovní zásobu,
 • znát barvy, prostorové vztahy (vpravo, vlevo, nahoře, dole…),
 • umět správně držet tužku, nůžky,
 • šestileté dítě má mít dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku (obratnost v pohybu, zručnost), zárukou je dostatek pohybu dítěte, manipulace s drobnými předměty, stříhání, skládání apod.

Šestileté dítě má vědět, že si jeho rodiče najdou čas, aby si společně povídali, poslouchali pohádky, odpovídali na otázky, společně se radovali a společně zmírňovali dětská trápení. Rodiče mají své dítě učit zodpovědnosti, pracovitosti, ohleduplnosti. Šestileté dítě nemá mít ve svém běžném každodenním slovníku vulgární výrazy a nemá řešit nenadálé situace agresivitou.

Není důležité, aby dítě před nástupem do školy umělo číst a počítat, ale aby umělo naslouchat a pozorovat, to znamená, aby umělo vnímat.

 

Budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přeji hodně úspěchů a radosti.

 

 Mgr. Roman Rydval

 ředitel ZŠ Brumov-Bylnice


Vytvořeno: 11. 3. 2019
Poslední aktualizace: 22. 3. 2019 09:28
Autor: Roman Rydval