Obsah

Školská rada


Zákon č.561/2004 Sb. (Školská rada § 168)

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) projednává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.


Volební řád pdf 799 kB

 

Volby do školské rady pro volební období 2021-2024

Zvolení členové:

Pavla Miklasová - zástupce zřizovatele, předseda

Ing. Zuzana Kolínková - zástupce zřizovatele

Mgr.Tomáš Naňák - zástupce zřizovatele

Kateřina Cíchová - zástupce rodičů

Mgr. Lenka Kozlová - zástupce rodičů

Ing. Martin Ptáček - zástupce rodičů

Mgr. Zuzana Šatková - zástupce školy

Mgr. Iva Pinďáková - zástupce školy

Ing. Marie Macháčová - zástupce školy


Volby do školské rady pro volební období 2018-2020

Zákonní zástupci žáků 19-20 - doplňující volby

Zákonní zástupci žáků pdf 65,1 kB

Zástupci pedagogických pracovníků pdf 67,1 kB

Zástupci zřizovatele pdf 361 kB

 

Volby do školské rady pro volební období 2014-2017

Složení školské rady DOC 11,4 kB  PDF 172 kB

Zápis o volbách DOC 29,0 kB  PDF 129 kB

Hlasovací lístek-Volby 2014 pdf 135 kB

 

Zápisy z jednání školské rady

 

Kontakt: skolska.rada.zsbru@brumov-bylnice.cz