Obsah

Edupage – informace pro rodiče žáků 2. až 9. ročníku ZŠ


Vážení rodiče,
naše škola od školního roku 2020/2021 postupně přechází na evidenční systém v podobě on-line aplikace "Edupage", která umožňuje nejen vést povinnou školní agendu v elektronické podobě, ale také umožňuje rodiče on-line informovat o docházce a výsledcích žáka prostřednictvím tzv. elektronické žákovské knížky.
Funkci elektronické žákovské knížky pro rodiče a žáky 2. až 9. tříd spouštíme 2. 9. 2021.  Každý rodič, který udal svou mailovou adresu, obdrží nebo již dříve obdržel přístupové údaje k rodičovskému účtu.
Adresa aplikace je: zsbru.edupage.org. Návod pro první přihlášení žáka (712.95 kB) a pro první přihlášení rodiče+psaní zpráv (691.58 kB).
Po přihlášení můžete kontrolovat známky a nepřítomnost žáků,  změny rozvrhu atd.
Oba rodiče (zákonní zástupci) mají své účty se stejnými právy, pokud škole poskytli údaje o své mailové adrese. K naplnění funkce elektronické žákovské knížky samozřejmě stačí, když rodiče používají jen jeden účet.
Rodiče prostřednictvím aplikace potvrzují známky i poznámky a mohou informovat o nepřítomnosti pomocí tzv. elektronické omluvenky.

Je nutné, aby žáci neznali přihlašovací údaje rodičů. Z téhož důvodu není vhodné, aby rodiče do aplikace vstupovali přihlašovacími údaji žáka.

Podrobné návody na používání lze najít na stránce "help.edupage.org" v sekci "Jsem rodič" a "Jsem žák". 
Po přihlášení do aplikace uživatel v roli rodiče uvidí několik sekcí, z nichž jsou nejdůležitější "Známky" a "Docházka".

Sekce "Známky"
Tato sekce obsahuje informace o průběžném prospěchu a chování tak, jak je obvyklé v "papírových" žákovských knížkách.
Hodnocení uvádíme v tradičně jednoduché a srozumitelné podobě. Má podobu číselných známek a učitelům umožňuje zadávat i známky "s určitou váhou" . U všech známek je po najetí myší vždy vidět i datum jejího zadání. U každého hodnocení by mělo být zřejmé, jakého tématu se týká (a případné další upřesnění). Několik často se opakujících typů známek může být uvedeno pod
společným souhrnným názvem, například "Diktáty", "Pětiminutovky" ap.

Jistě nemusíme připomínat, že výsledná známka za pololetí nemusí být aritmetickým průměrem všech dosažených známek.

"Oznámení, poznámky, pochvaly" jsou naopak velmi důležitou částí sekce. Objevují se nejen v souhrnném přehledu, ale také v samostatné nabídce. Učitelé sem zapisují poznámky stejným způsobem jako do papírové žákovské knížky. Poznámky jsou odlišené barevně: Zelenou obálkou (smějící se smajlík) jsou označena pozitivní sdělení (pochvaly, ocenění), žlutou obálkou (neutrální smajlík) jsou označena neutrální sdělení (například organizační informace, požadavky učitele na pomůcky ap.) a pod červenou obálkou (mračící se smajlík) jsou uváděna vesměs méně příjemná sdělení typu připomínek k chování, špatné práci v hodinách nebo neplnění úkolů. V řádku "Chování" jsou uvedena závažnější sdělení, která se netýkají pouze konkrétního vyučovacího předmětu. Sem také třídní učitel nebo ředitel školy zapisují úředně platná rozhodnutí o udělených odměnách a trestech podle školských předpisů (pochvala, napomenutí a důtka třídního učitele, pochvala a důtka ředitele školy).
Rodiče by měli známky i poznámky pravidelně kontrolovat.  Jako doklad, že rodič informace viděl, slouží tlačítko "Podepsat známky".

Sekce "Docházka"
Pod tímto odkazem najdete přehled hodin, které žák zameškal. Pozor, tato sekce rozhodně neslouží k on-line kontrole přítomnosti žáka ve škole, protože učitelé do ní z technických důvodů nezapisují absenci přímo v hodinách, ale často s určitým zpožděním.
Je možné si také prohlédnout docházku žáka v jednotlivých předmětech, což může být užitečné v případech, kdy žákům z důvodů častých absencí hrozí odklad klasifikace a komisionální přezkoušení. Díky tomuto přehledu mohou rodiče například účelněji domlouvat termíny lékařských vyšetření či jiných předem známých absencí žáka, pokud je lze ovlivnit.
V sekci lze zadat i tzv. elektronickou omluvenku, kdy rodič zadá čas a důvod absence. Zatím ji využíváme pouze jako jeden ze způsobů, jakým rodič informuje školu o nastávající nepřítomnosti žáka (například plánované vyšetření u lékaře) nebo o nenadálé absenci (onemocnění žáka). 
Elektronické omluvenky se zadávají kliknutím na zelený symbol s nápisem "Nová omluvenka" a vyplněním důvodu i času absence. Návod (436.83 kB)

Neaktivní sekce
Některé sekce, které se v aplikaci zobrazují, naše škola zatím nepoužívá. Buď proto, že aplikace v počáteční fázi ještě není plně odzkoušená, nebo proto, že aplikace zatím není kompatibilní s námi používaným řešením. Takovým příkladem jsou platby, komunikace s jídelnou či elektronické žádosti.
Zatím nevyužíváme ani nabídku "Průzkumy" (obsahují řadu předem připravených anket, s nimiž nemáme nic společného), ani možnost využít aplikaci k chatování.

Aplikace pro mobilní telefony
Přes Google Play nebo App Store lze do mobilního telefonu bezplatně nainstalovat mobilní verzi aplikace. Obsahuje všechny potřebné funkce, navíc o některých nových záznamech uživateli posílá zprávy. Některé z těchto zpráv jsou tak časté, že uživatel jistě přivítá možnost v nastavení aplikace určité druhy oznámení vypnout (199.61 kB).