Obsah

Etická výchova 2013

Typ: ostatní
Rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013

Hlavním cílem projektu je účinným způsobem podpořit zavádění doplňovacího oboru Etická výchova do základních škol a víceletých gymnázií.

V rámci tohoto programu naše  základní škola podala 8. 4. 2013 žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v r. 2013 na školní projekt s názvem „Prosociálnost - alfa i omega etické výchovy“ a 27. 8. 2013 nám byl projekt MŠMT schválen. Realizace projektu proběhla v období od srpna do prosince 2013.

Cílem našeho projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávacího obsahu, tak změnou sociálního klimatu na škole.

Kvalita technického zázemí škol se zvyšuje, zrychluje se životní tempo, moderní doba přináší další možnosti komunikace, přesto k sobě lidé hledají cestu obtížně. Jednou z příčin krize rodiny, konfliktů na pracovištích špatné funkce ekonomického či politického systému je nedostatek schopnosti pracovat v týmu. Etická výchova upřednostňuje prosociálnost, kooperativnost, cit pro druhé. Právě prosociálnost je označována jako cíl etické výchovy. Etická výchova nabízí pomoc při řešení závažných problémů dnešní doby.

Věcné vyhodnocení projektu a splnění jeho cílů:

V rámci DVPP v akreditovaném 40hodinovém kurzu „Etická výchova“ byly posíleny vzdělávací a osobnostní kompetence učitelů, učitelé, kteří projevili zájem seznámit se s etickou výchovou a vyučovat ji, byli od října do prosince seznanováni s cíli a metodami etické výchovy. Kurz zajišťovalo Etické fórum ČR a účastníci obdrželi certifikáty.

V srpnu 2013 jsme za pomoci odborného konzultanta změnili ŠVP a Etickou výchovu jsme začlenili jako samostatný předmět ve všech ročnících 1. - 6. ročníku jako samostatný předmět dotovaný jednou hodinou týdně. Etická výchova vede k základní orientaci v životě, seznamuje se základními životními hodnotami, učí vytvářet vztahy k sobě i okolí, stmeluje kolektiv, posiluje vztahy, nabízí pomoc při řešení základních problémů v hledání vlastní identity, životního povolání a smyslu života.

V 7. - 9. ročníku byla implementována do stávající Výchovy ke zdraví témata etické výchovy v rozsahu, který umožní osvojování vzájemně navazujících sociálních dovedností nezbytných pro úspěch v životě i ve společnosti. Žáci si tak osvojují základy efektivní komunikace, dovednosti empatie a asertivity, uvědomují si důstojnost lidské osoby, učí se úctě k sobě i ostatním, pozitivně hodnotit druhé, hledat a vnímat reálné a zobrazené vzory, učí se pomoci, přátelství, spolupráci a jsou vedeni ke komplexní prosociálnosti.

Žáci dvou tříd absolvovali v listopadu třídenní výjezdový stmelovací zážitkový kurz v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, kde se učili porozumět sobě i druhým,  uvědomovat si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupu k řešení problémů a mravní rozměry různých způsobů lidského chování. Žáci si zvolili téma  „Moje třída-moje parta“.

V prosinci byly ve spolupráci s rodiči pro žáky naší školy připraveny dárkové balíčky, které pak rozdávali žáci devátých tříd svým mladším spolužákům při realizaci projektu „Kamarád“ u příležitosti mikulášské nadílky.

Prvky etické výchovy akcentujeme v „Pravidlech“, která sestavují žáci jednotlivých tříd  na začátku školního roku a jimiž se řídí ve výuce i mimo ni. Pravidla jsou zpracována na plakátech a umístěna na nástěnkách jednotlivých tříd. Hlavní myšlenka nadřazená všem pravidlům je „zlaté“ pravidlo mravnosti: Co (ne)chceš, aby dělali tobě, (ne)dělej druhým.

Mgr. V. Vančuříková

 

Seznam aktivit  pro 7. A ze ZŠ Brumov - Bylnice; Fryšták 13. - 15. 11. 2013

Motivace - Policejní akademie
Lanový ţebřík –-uvítání, nastavení atraktivity kurzu
DIS rallye - seznámení s prostory domu a okolí
Jmenovky, Pravidla, Obavy + Očekávání - úvodní blok
Mapovací pexeso - týmová spolupráce, komunikace, strategie
Rodina Mayerů - pozornost, zábava
Smyce, Zdravení národů, Ucho na pupik - Týmové aktivity zaměřené na kontakt, prolomení bariér, rozšíření komfortní zóny
Inspektor Kluzoň - rolová hra, týmové zapojení, kreativita
Ţralok - aktivizační aktivita
Kevin, 1-10 - drobné aktivity na odreagování
Hry bez pravidel - agrese, uvědomění si důležitosti pravidel ve hře i v životě, prevence šikany
Policejní kartotéka - kreativní společné dílo s přesahem do školní reality
Aréna - fyzická aktivita zaměřená na spolupráci, komunikaci v týmu a strategii
Sázky - večerní netradiční soutěžní aktivita, zaměřená na odreagování
Akustoidi - týmová aktivita zaměřená na práci celé skupiny, dodržení pravidel, neverbální komunikaci
Večerní rituál - ohlédnutí za uplynulým dnem, hodnocení - vyjádření svého názoru před skupinou, prostor k naslouchání

 

Seznam aktivit  pro 7. B ze ZŠ Brumov - Bylnice; Fryšták 13. - 15. 11. 2013
Přivítání u autobusu ve stylu FBI a příchod na DIS.
Průchod Bosse: Příchod na dis zábavnou formou.
DIS Rally: Cílem hry je seznámení se zábavnou formou s objektem.
Obavy a očekávání: Cílem je zjištění očekávání účastníků. Co by si přáli, s čím přijíždí.
Agente, nezlob se!: Běhací hra na motivy „člověče, nezlob se“. Práce ve skupinách. Cílem je proběhnout se a provětrat hlavu.
Tvorba facebooků: Tvorba vlastních profilových stránek. Cílem je představit sebe, co má kdo rád, jaký je. Možnost psát si zprávy do obálky. Facebooky poté visely celou dobu v klubovně a děti měly možnost si navzájem psát vzkazy. Cílem je podpoření kolektivu. Všechny facebooky visely na jedné plachtě se společnými fotkami a po skončení kurzu si je žáci vzali s sebou.
Sázky: Zábavná večerní hra. Společná práce ve skupinách. Cílem je pobavit se a navodit uvolňující atmosféru.
Večerní impulz: Cílem je se společně večer zastavit a zrekapitulovat celý den. Každý má možnost se vyjádřit co se mu líbilo, za co by poděkoval, co by chtěl zdůraznit. Na závěr dne jsme přečetli příběh na zamyšlenou.
Ranní rozcvička: Cílem je rozhýbat kosti po dlouhém spánku a začít den aktivně a zábavně.
Anděl: Cílem aktivity je po celý den myslet na určitého člověka a snažit se k němu být pozorný, ale tak, aby to daný člověk nezjistil. Večer bylo vyhodnocení. Bohužel většina lidí na tento úkol přes den zapomněla.
Šachová třída: Tato aktivita má za cíl, aby každý zjistil, jak ho ostatní ve třídě vnímají. Každá šachová figurka má určité vlastnosti a nějak při hře působí, Král, královna, pěšec, stejně tak působí ve třídě jednotliví žáci.
Akustoidi + reflexe: Týmová hra. Cílem hry je společné zdolání překážky. Podpora týmové spolupráce ve třídě. Podpora komunikace. Uvědomění si, že je důležité ohlížet se na ostatní. Uvědomění si, kde opravdu ve třídě stojím v závislosti na předešlé aktivitě se šachovou třídou. Někdo hru vede, jiný ostatní podporuje, jiný stojí v zadu a podpírá ostatní. Tato aktivita byla jednou z nejlépe hodnocených.
Kradení koní: Akční hra v lese. Cílem je opět podpora týmové a taktické práce ve skupinách a také prožití společného zážitku. Hra byla nejlépe hodnocena.
Horostěna: Šplhání po horolezecké stěně, pro ty, kdo si chtěli vyzkoušet něco adrenalinovějšího.
Hajaja: Večerní zábavná hra ve skupinách. Cílem bylo, prostě se pobavit.
Večerní impulz: Viz výše.
Ranní týmová rozcvička: Cílem je, aby všichni pracovali společně a vzájemně se motivovali a podporovali. Zároveň, aby si při tom užili legraci.
Vajíčko: Opět práce v různých skupinách v tomto případě na technicky složitějším problému.
Fotoprezentace: Zrekapitulování celých tří dní.
Hodnocení, loučení a předání památkových předmětů.
Pro každou aktivitu byly voleny nové skupiny, aby se zajistilo, že se ve skupinách potkají, pokud možno, všichni se všemi.


Vytvořeno: 21. 10. 2018
Poslední aktualizace: 21. 10. 2018 16:05
Autor: Roman Rydval