Obsah

Výzva č. 80 - projekt Učíme se pro život III

Typ: vzdělávání | ostatní
Učíme se pro život III

Logo

Naše škola byla úspěšná v získání dotace v rámci Výzvy č. 80 vyhlášené MŠMT ČR v oblasti podpory prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Učíme se pro život III“ , registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018372.

Celková částka dotace činí 883 568,00 Kč. Podíl evropských prostředků je 751 032,79 Kč, státní rozpočet se podílí 132 535,21 Kč. Projekt probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.

Z Výzvy realizujeme následující šablony:

Školní asistent-cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ-cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ-cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Badatelský klub-je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech s možností využití polytechnických pomůcek s důrazem na zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání.

Klub ICT-je zaměřen na rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků, a to např. formou používání robotických stavebnic a robotů, základů programování, využívání zařízení typu Arduino, Micro Bit, Raspberry Pi, Banana Pi apod., kybernetické bezpečnosti a prevence kyberšikany apod. V rámci klubu jsou možné exkurze do firem a společností zabývající se informačními technologiemi.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem-cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.  Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve výuce-cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.


Vytvořeno: 16. 3. 2021
Poslední aktualizace: 16. 3. 2021 09:15
Autor: Roman Rydval