Obsah

Sportoviště


Přehled sportovišť

Základní škola Brumov-Bylnice oznamuje, že od pondělí 18. května 2020 bude možné využívat sportovní halu, a to při dodržování aktuálně platných vládních nařízení a doporučení, přísných hygienických podmínek a bez použití společných šaten a sprch. 

 

Po projednání se zřizovatelem školy je od 30. 4. 2020  víceúčelové hřiště v době od 9.00 do 20.00 hodin přístupné  pro veřejnost. Osoby jsou povinny dodržovat všechna aktuálně platná nařízení a opatření týkající se epidemie koronaviru. V případě porušování těchto opatření a provozního řádu dojde k opětovnému uzavření hřiště.

 

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví a po projednání se zřizovatelem školy Městem Brumov-Bylnice, je od středy 11.3.2020 do odvolání školní bazén uzavřen. O opětovném otevření budete informování. Děkujeme za pochopení.

Roman Rydval
ředitel školy 

Víceúčelové hřiště

Po projednání se zřizovatelem školy je od 30. 4. 2020  víceúčelové hřiště v době od 9.00 do 20.00 hodin přístupné  pro veřejnost. Osoby jsou povinny dodržovat všechna aktuálně platná nařízení a opatření týkající se epidemie koronaviru. V případě porušování těchto opatření a provozního řádu dojde k opětovnému uzavření hřiště.

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy


Sportoviště – víceúčelové hřiště

 • rozměry 40 x 20 m
 • možnosti: 2 basketbalová hřiště, rozměry 24 x 13 m, 1 volejbalové hřiště 18 x 9 m, 1 hřiště tenisové 23 x 11 m, 1 běžecký čtyřdráhový ovál v délce 200 m, 2 sektory na skok daleký, 1 sektor na skok vysoký, 1 sektor na vrh koulí
 • povrch: umělý povrch SAN-O-TAN
 • součástí areálu je zařízení s WC, sprchami, šatnami
 • k dispozici je materiální vybavení, nářadí a náčiní pro všechny atletické disciplíny a míčové hry
   

Provozní řád víceúčelového hřiště

Tento provozní řád vydává ZŠ Brumov-Bylnice, okres Zlín za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu u dětí a mládeže v době školní a mimoškolní aktivity.


Čl. I

Využívání hřiště

1. Hřiště slouží k provozování školní tělesné výchovy, dále sportovní a zájmové činnosti žáků, zaměstnanců školy a veřejnosti. Plocha hřiště se smí využívat pouze ke sportovním činnostem, pro něž je konstrukčně a stavebně uzpůsobena a určena, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal, házená aj.) a atletice.

2. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

3. Všichni, kteří používají školní hřiště, jsou povinni respektovat tento provozní řád a při využití mimo vyučování se řídit pokyny správce nebo jiných zaměstnanců školy, neničit zařízení hřiště, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.

 

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce. Po celou dobu dbá uživatel bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku a zdraví. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště, viz. čl.  III.
2. Pravidelnou návštěvu hřiště si uživatel zajistí smlouvou uzavřenou s ZŠ Brumov-Bylnice, Družba 1178.
3.  Jednorázové objednávky zajišťuje správce hřiště osobně.
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživateli.
5. V případě zjištění jakékoliv závady je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

 

Možnosti rezervace

V případě využití hřiště organizovanou skupinou či sportovním oddílem je nutné dodržet následující podmínky rezervace:

 • rezervaci hřiště je třeba dojednat předem se správcem hřiště;
 • v případě větších akcí (turnajů apod.) je možné po dohodě zpřístupnit hřiště na celý den.

 

Provozní doba

Pro veřejnost je hřiště přístupné v době mimo školní vyučování a to v sektorech, které aktuálně nevyužívají sportovní oddíly. Akce školy a činnost sportovních oddílů, které mají sjednaný dlouhodobý pronájem hřiště, mají před veřejností přednost.

 

Provozní doba hřiště pro veřejnost

Duben - září

 • po - pá 16:00 - 20:00
 • so - ne 14:00 - 20:00

Říjen - březen

 • po - pá 15:00 - 17:00
 • so - ne 13:00 - 17:00


Čl. III

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování hřiště a jeho vybavení. V případě znečištění plochy je uživatel povinen uvést vše do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid. Pokud uživatel svou nedbalostí či úmyslně způsobí škodu na hřišti či jeho zařízení má provozovatel právo požadovat případnou náhradu po uživateli.

V této souvislosti zde platí zákaz

 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • vstupu v nevhodné obuvi - kopačky (výjimkou jsou turfy, kopačky pro futsal či sálovou kopanou), boty s podpatkem, boty znečištěné blátem, štěrkem, antukou, obuv poškozená nebo jinak nevhodná pro sport
 • manipulace s ostrými a skleněnými předměty
 • jízdy na kole, koloběžce, skateboardu a na in-line bruslích
 • vstupu dětem do 10 let bez doprovodu osoby starší 18 let, která za ně odpovídá ve smyslu občanského zákoníku
 • přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 • zákaz zavěšování se na obroučku basketbalového koše a na fotbalové branky
 • konzumace alkoholických nápojů, jídla všeho druhu, omamných, toxických a psychotropních látek
 • používání nápojů na bázi Coly (Coca - Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)
 • vstupu podnapilým osobám
 • kouření v celém areálu
 • rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
 • vstupu se zvířaty
 • odhazování žvýkaček na umělý povrch
 • není dovolen přístup na doskočiště a roznášení písku mimo doskočiště
 • manipulovat se sloupkem pro uchycení sítě smí pouze dospělá osoba
 • před zahájením hry musí být klika upínacího zařízení sundána a bezpečně uložena
 • je zakázáno lézt na sloupky, napnutou síť, zavěšovat se nebo houpat na síti

2. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. V případě hrubého a urážlivého chování k ostatním uživatelům nebo kolemjdoucím občanům má správce právo vykázat uživatele ze hřiště.
3. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

4. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

5. Provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu věcí vnesených uživatelem do sportovního areálu a jeho sociálního zázemí.

6. Veškerá činnost prováděna uživatelem ve sportovním areálu a jeho sociálním zázemí je pouze na vlastní nebezpečí.

7. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno.
8. Při zajištění pořádku na hřišti správce spolupracuje s Policií ČR.

9. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních hřiště či zapůjčeném sportovním náčiní a je povinen nahradit je v plné výši.

 

10. Důležitá telefonní čísla

 • integrovaný záchranný systém 112
 • hasiči 150
 • záchranná služba 155
 • policie 158
 • Městská policie 156
 • stanice Policie ČR Valašské Klobouky – 974 666 771
 • pohotovost pro děti – Zlín – 577 552 870
 • pohotovost pro dospělé – Valašské Klobouky – 577 321 055

 

Kontaktní telefony ohledně provozu víceúčelového hřiště

 • správce - 730 106 019
 • kancelář - 577 331 446
 • údržbář - 577 330 215

Čl. IV

Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii, případně Policii ČR.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržením tohoto řádu.

4. Tento řád je pro všechny uživatele závazný, veřejně přístupný a nabývá účinnosti od 1. 4. 2015

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel

V Brumově-Bylnici dne 30.3.2015